İŞİTME ENGELLİLER ÇOCUKLARIN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI -1

 

          MEB tarafındann 1991 tarihinde yayımlanan "İŞİTME ÖZÜRLÜ ÇOCUKLAR OKUL ÖNCESİ PROGRAMI" ufak değişikliklerle güncellenerek bilgisayar ortamına tarafımdan aktarıldı. Bu çalışmanın tüm meslektaşlarıma ve öğrencilerimize faydalı olacağını umuyorum.

Mehmet Fatih ADIYAMAN


  İÇİNDEKİLER


Sayfa


AÇIKLAMALAR .………………………………………………………………………


İŞİTME ÖZÜRLÜ ÇOCUKLARDA OKULÖNCESİ EĞİTİMİN AMAÇLAR ……


İŞİTME ÖZÜRLÜ ÇOCUKLARDA OKULÖNCESİ EĞİTİMİN İLKELERİ ……

3-6 YAŞ GRUBU İŞİTME ÖZÜRLÜ ÇOCUKLARIN EĞİTİM AMAÇLARI ……
• Genel Amaç …………………………………………………………………...
• İlkeler ………………………………………………………………………….
• Özel Amaçlar ………………………………………………………………….
• Davranışlar …………………………………………………………………….
• Eğitim Ortamı …………………………………………………………………
• Değerlendirme …………………………………………………………………
İŞİTME EĞİTİMİ
• Genel Amaç ……………………………………………………………………
• İlkeler ………………………………………………………………………….
• Özel Amaçlar ………………………………………………………………….
• Davranışlar …………………………………………………………………….
• Eğitim Ortamı …………………………………………………………………
• Değerlendirme …………………………………………………………………
DUDAKTAN ANLAMA EĞİTİMİ
• Genel Amaç ……………………………………………………………………
•İlkeler …………………………………………………………………………..
•Özel Amaçlar ……………………………………………………………………
•Davranışlar ………………………………………………………………………
•Eğitim Ortamı …………………………………………………………………..
•Değerlendirme………………………………………………………………….

KAVRAM EĞİTİMİ
•Genel Amaç …………………………………………………………………....
• İlkeler ………………………………………………………………………....
• Özel Amaçlar ………………………………………………………………….
• Davranışlar …………………………………………………………………….
• Eğitim
Ortamı ………………………………………………………………….

• Değerlendirme …………………………………………………………………
KONUŞMA EĞİTİMİ
• Genel Amaç ……………………………………………………………………
• İlkeler ………………………………………………………………………….
• Özel
Amaçlar …………………………………………………………………..
• Davranışlar …………………………………………………………………….
 • Eğitim Ortamı ………………………………………………………………….
• Değerlendirme …………………………………………………………………
OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK
EĞİTİMİ
• İlkeler…………………………………………………………………………..
• Amaçlar ………………………………………………………………………..
• Davranışlar
 ……………………………………………………………………
•Eğitim.Ortamı…………………………………………………………………..
• Değerlendirme …………………………………………………………………


GÜNLÜK ÇALIŞMA ÇİZELGESİ
…………………………………………………..
ÜNİTELER
…………………………………………………………………………….
ÜNİTELERDE KULLANILAN EĞİTİM ARAÇ VE GEREÇLERİ …………………

 

İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLAR OKULÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI
AÇIKLAMALAR


           
 “İşitme Engelli Çocuklar Okulöncesi Eğitim Programı”, 3 -6 yaşlarındaki işitme özürlü çocukların eğitimlerini sürdürdüğü ilköğretim okulları ve rehabilitasyon merkaezleri  için hazırlanmıştır.

Bu programda; işitme özürlü çocuklar için okulöncesi eğitimin amaçları, temel eğitim ilkeleri, gelişim alanlarına göre 3-6 yaş grubu çocukların eğitim amaçları, öğrenmeye hazırlık eğitimi, işitme eğitimi, dudaktan anlama eğitimi, kavrama eğitimi, konuşma eğitimi, okuma-yazmaya hazırlık eğitimi, günlük çalışma çizelgesi, ünitelerde kullanılacak eğitim araç-gereç listesine yer verilmiştir. Duyu eğitimi, öğrenmeye hazırlık eğitimi içinde; ritim eğitimi de işitme eğitimi içinde yer almıştır.

Programda; öğrenmeye hazırlık, işitme, dudaktan anlama, konuşma, kavram ve okuma - yazmaya hazırlık eğitimlerine aynı sistematiğe göre yer verilmiştir. İşitme özürlü çocukların eğitimlerinde kabul edilen sözel iletişim yöntemi gereği, öğrenmeye hazırlık becerilerinin kazandırılmasından sonra, işitme, dudaktan anlama, kavram, konuşma ve okuma-yazmaya hazırlık eğitimi çocuğun ihtiyacı esas tutularak planlanacaktır.

Eğitimin odak noktası işitme engelli çocuğun kendisidir. Bu noktadan hareketle hazırlanan program; çocuk merkezli bir anlayışa sahip, esnek program özelliği taşımaktadır.

Bu programdaki davranış ifadeleri, programın bireyselleştirilmesine, çocuğun gelişimini sağlayıcı nitelikte olmasına ve her bir çocuğun, eğitim süreci sonucunda hangi davranışı nasıl kazanacağını belirtir özellik taşımasına özen gösterilerek çocuk açısından ve geniş zamanlı olarak ifade edilmiştir. Böylece, davranışlara bağlı olarak meydana getirilerek eğitim ortamlarının, amaçları gerçekleştirecek nitelikte olması mümkün olacaktır.

Programın üniteler kısmında yer alan konuların işlenişinde işitme engelli çocukların bireysel ihtiyaçları dikkate alınmalı ve gerektiğinde uygun değişiklikler eğitim ortamı, yöntem, materyal, konuların işleniş sırası vb.de) yapılmalıdır.

Ayrıntılı davranış analizleri ve buna yönelik örnek faaliyetlere programda yer verilmemiştir. Bu tür çalışmaların, hazırlanacak “İşitme Engelli Çocuklar Okulöncesi Eğitimi Öğretmen Kılavuzu” kitabında yer alması daha uygun görülmüştür.

 

İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA OKULÖNCESİ EĞİTİMİN AMAÇLARI

İşitme engelli çocuklar okulöncesi eğitimin amaç ve görevleri Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak:


1. İşitme engelli çocukların beden, hareket, zihin, dil, duygu ve sosyal yönden gelişmelerini, iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlamak.


2. İşitme engelli çocukları ilköğretime hazırlamak.


3. İşitme engelli çocukların iletişim becerilerini geliştirmek.


4. İşitme engelli çocukların, hayatlarındaki günlük konuşmaları anlayabilir ve uygun tepkide bulunabilir hale gelmelerini sağlamak.


5. İşitme engelli çocuklara, işitme cihazlarını en iyi şekilde kullanma bilgi ve becerisini kazandırmak.


6. Sosyo-ekonomik durumu elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen işitme engelli çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak.


7. Her fırsattan faydalanarak çocuklarda Atatürk, Millet, Vatan, Bayrak, insan sevgisinin ve mevcut değerlere bağlılığın gelişmesine yardımcı olmak.


8. İşitme engelli çocukların sorumluluk almalarını, dürüst, nazik, saygılı ve düzenli olmalarını sağlamak.


9. İşitme engelli çocukların okulöncesi eğitimi konusunda ana-baba ve çevreyi aydınlatıcı çalışmalar yapmak ve ailenin katkısını sağlamak.

 

İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA OKULÖNCESİ EĞİTİMİN İLKELERİ


1 İşitme engelli çocukların beden, hareket, zihin, dil, duygu ve sosyal yönden yeteneklerine göre gelişmelerini sağlayacak eğitim ortamları hazırlanmalıdır.


2. Eğitim faaliyetleri düzenlenirken çocukların yaşları, ilgi ve ihtiyaçları ile okulun ve çevrenin imkanları göz önünde bulundurulmalıdır.


3. İşitme engelli çocukların eğitimlerinde sözlü iletişim yöntemi uygulanmalıdır.


4. işitme engelli çocukların eğitiminde erken teşhis ve erken eğitim esas alınmalıdır.


5. İşitme engelli çocukların tıbbi, psikolojik ve eğitsel teşhislerinin ilgili uzmanlarca yapılması sağlanmalıdır.


6. İşitme engelli çocukların eğitimlerinde ferdi farklılıklar göz önünde bu1unduruImalıdır.


7. İşitme engellilerin, uygun teşhisleri ve uygun eğitimleri için çocuk merkezli, bireyselleştirilmiş eğitim programlarının oluşturulması, geliştirilmesi önemli ve gereklidir.


8. İşitme engelli çocuklar için hazırlanan bireyselleştirilmiş eğitim programları, çocukların bütün olarak gelişimlerini ve ihtiyaçları doğrultusunda beceri kazandırmayı sağlamalıdır.


9. İşitme engelli çocukların, okulöncesi dönemde işitenlerle birlikte eğitilmeleri, eğitim ve öğretim faaliyetlerinden mümkün olduğunca birlikte faydalandırılmaları esastır.


10. İşitme engellilere yönelik eğitim hizmetleri sürekli olarak çağdaş ve bilimsel gelişmelere açık, ülke şartlarına uygun ileri teknoloji kullanılmasına dönük olarak yürütülmeli, yapılan uygulamalar sürekli olarak araştırma çerçevesinde ele alınmalıdır.


11. İşitme engelli çocukların eğitimlerinde içinde yaşadıkları, sosyal, kültürel ve fiziki ortama hayatları süresince bilinçli bir şekilde uyum sağlamaları ve sosyal davranışlar kazanmaları doğrultusunda faaliyetler düzenlenmesi esastır.


12. Eğitim ve öğretim ortamındaki işitme engellilerin içinde yaşadıkları çevreyle, tek yönlü olan bağımlılıklarının azaltılması, kurum ve aile fertlerince esas alınmalıdır. 


13. İşitme engellilerin okulöncesi eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde, bu alana ilgi duyan, bilgili ve yetenekli elemanların, çağdaş teknolojik gelişmelere paralel olarak yetiştirilmesi esas olmalıdır.


14. İşitme engellilerin okulöncesi eğitimleri hem çocuğun. hem de ailenin birlikte eğitimlerini ele alacak şekilde planlanma1ıdır.


15. İşitme engellilerin okulöncesi eğitim etkinliklerinde uygulanacak Öğrenme - öğretme süreçlerinin, işitme özürlünün özelliklerine, performansına, kişilik yapısına, sosyal durumuna ve çevre şartlarına uygun olarak yürütülmesi esastır.


16. İşitme engelli çocukların eğitim faaliyetlerinin düzenli, planlı ve amaçlar doğrultusunda başarılı olmasını sağlayabilmek bakımından Milli Eğitim Bakanlığının koordinesinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, özel sektör ve vatandaşların her seviyede ve her kademede katkı ve katılımlarıyla gerçekleştirilmesi esastır.


17. İşitme engelli çocuklar, eğitimleri sırasında sürekli değerlendirilmeli, ihtiyaç ve durumlarına göre gerekli program değişikliklerine ve ortam düzenlemelerine gidilmelidir.


18. İşitme engelli çocukların eğitimleri kulak, burun, boğaz, göz, çocuk, nöroloji, ortopedi doktorlarıyla, psikolog, çocuk gelişimci, konuşma terapisti, fizyoterapist, odyolog, odyolog teknisyeni, sosyal hizmet uzmanı, özel eğitim öğretmeni ve eğitim uzmanlarının koordinasyonu ve işbirliği ile yürütülmelidir.

3-6 YAŞ GRUBU İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİM AMAÇLARI


1. Beden ve Hareket Gelişimi ile İlgili Amaçlar:
a) Kaba hareket kaslarını kullanabilme,
b) İnce hareket kaslarını kullanabilme,
e) Dengeli hareket edebilme,
d) Beden koordinasyonunu sağlayabilme,
e) Duyu organlarını kullanabilme,


2. Sosyal ve Duygusal Gelişimi ile İlgili Amaçlar:
a) Kendi kendini kontrol edebilme,
b) Okul ve sınıf hayatına uyum sağlayabilme,
e) Arkadaşları ve yetişkinlerle iletişim kurabilme ve yeni arkadaşlar edinebilme,
d) Herhangi bir durumda kendi savunma, düşüncesini açıklayabilme, görüş ve duygularını dile getirebilme,
e) Karşılaştığı olay ve durumlara uygun davranışlar gösterebilme,
f) Grubun kararına saygılı olabilme, gerekirse bu karardan grubun yararına ferdi özveride bulunabilme,
g) Paylaşma duygusunu kazanabilme,


3. Zihin Gelişimi ile İlgili Amaçlar:
a) Belli bir obje ve uyarıcı üzerinde dikkatini toplayabilme,
b) Kendisini Ve çevresindeki nesneleri algılayabilme,
e) Olaylar ve nesneler arasında ilişki kurabilme,
d) Problem çözebilme,
e) Öğrendiklerini hatırlayabilme ve söyleyebilme.


4. Dil Gelişimi ile İlgili Amaçlar
a) Dinleme alışkanlığı kazanabilme,
b) Verilen basit emirleri yerine getirebilme,
e) Konuşma cesareti kazanabilme,
d) İstek ve ihtiyaçlarını elde etmenin önemini anlayabilme,
e) Sesleri tanıyarak kendi sesini kullanabilme,
f) Konuşmanın normal olabilmesi için nefesini kontrol altına alabilme,
g) Kelimelerle hareketler arasında ilişki kurabilme.

 

                                   ÖĞRENMEYE HAZIRLIK EĞİTİMİ

GENEL AMAÇ
İşitme engelli çocuğu okulöncesi eğitim - öğretim çalışmalarına katılabilir duruma getirebilme.


İLKELER
1. İşitme engelli öğrencilere iletişim becerilerinin kazandırabilmesi için Öğrenmeye hazır duruma getirilmeleri esastır.
2. İşitme engelli çocuk, amaca uygun oturabilme, göz kontağı kurabilme, dikkatini yoğunlaştırabilme, komutları yerine getirebilme duyuları yoluyla uyaranları alabilme gibi becerileri uygun eğitim ve oyun ortamlarında kazanabilmeli ve bu becerileri kullanabilmelidir.
3. Okulöncesi eğitim, işitme engelli çocukların özbakım becerilerini kazanmalarını sağlayıcı önlemleri almalıdır.
4. İşitme engelli, okulöncesi eğitimde cihazını uygun şekilde kullanabilmelidir.

ÖZEL AMAÇLAR

I.      Amaca uygun olarak oturabilme,

II.      Öğretmen ile göz kontağı kurabilme,

III.      Verilen komutları yerine getirebilme,

IV.       İşitme cihazını kullanabilme,

V.      Oyunlara katılabilme,

VI.      Özbakım becerilerini kazanabilme,

VII.      Duyulan yoluyla alınan uyaranları günlük yaşamında kullanabilme.

AMAÇ 1 — Amaca uygun olarak oturabilme.
DAVRANIŞLAR:
1. Öğretmen otur dediğinde belirli süreler arasında oturur. (1-3 saniyeden başlayarak giderek artan sürelerde)
2. Bir faaliyet süresince oturur.

AMAÇ 2 — Öğretmen ile göz kontağı kurabilme.
DAVRANIŞLAR:
1.Herhangi bir uyaran verildiğinde öğretmenine bakar.
2. Her “bana bak” denildiğinde bakar.
3. “Bana bak” denilmeden öğretmenini izler.

AMAÇ 3 — Verilen komutları yerine getirebilme.
DAVRANIŞLAR:

1. Tek sözcüklü komutları yerine getirir. (gel-git, koş vb.)
2. İki sözcükten oluşan komutları yerine getirir. (Ali koş, Baba gel vb.)
3. Uç ya da daha fazla sözcüklü komutları yerine getirir. (Bana su getir. Masanın üstündeki defteri gelir, vb.)


AMAÇ 4— İşitme cihazını kullanabilme.
DAVRANIŞLAR:

1. Cihazını açıp, kapamasını ve takmasını öğrenir.
2. Cihazını sessiz bir ortamda, kısa bir sure (10 - 15 dak.) kullanır.
3. Cihazını sessiz bir ortamda, bir ders saati suresince kullanır.
5. Cihazım cihazın volümünü düşürerek televizyon, teyp ve radyoda müzik programları sırasında kullanır.
6. Cihazını evde ya da sınıftaki diğer gereçler (Telefon, Elektrik Süpürgesi. Çamaşır Makinesi vb.) çalışırken cihazın volümünü düşürerek kullanır.
7. Cihazını evin ya da okulun dışında bir saat kullanır.
8. Cihazını faaliyet sırasında üç saat süreyle kullanır.
9. Cihazını bütün gün kullanır.

AMAÇ 5 — Oyunlara katılabilme.
DAVRANIŞLAR:

1. Bireysel oyunlardan;
a) Ses çıkaran oyuncaklarla oynar,
b) Takmalı oyuncaklarla oynar,
c) Kendi kendine oyun kurar,
2. Grup oyunlarında;
a) Sınıf içi oyunlara katılır,
b) Sınıf dışı oyunlara. katılır,

AMAÇ 6— Özbakım becerilerini kazanabilme.
DAVRANIŞLAR:

1. Kendi beden temizliğinden;
a) Ellerini yıkar,
b) Ellerini kurular,
c) Yüzünü yıkar,
d) Saçını tarar,
e) Dişlerini fırçalar,

2. Başkalarından bağımsız olarak elbiselerini giyinmede;
a) Kazağını giyer,
b) Paltosunu giyer,
e) Çorabını giyer,
d) Pantolonunu giyer,
e) Eldivenini giyer,

3. Başkalarından bağımsız olarak elbiselerini soyunmada;
a) Çocuk kazağını çıkarır,
b) Paltosunu çıkarır,
c) Paltosunu asar,
d) Çocuk çorabını çıkarır,
e) Pantolonunu çıkarır,

4. Kendi başına yemek yemede;
a) Kaşık, çatal kullanır,
b) Katı yiyecekleri yer,
c) Sıvı içecek ve yiyecekleri içer,
d) Ekmeği uygun şekilde yer,

AMAÇ 7 — Duyuları yoluyla alınan uyaranları günlük hayatında kullanabilme.
DAVRANIŞLAR:
1. Dokunma duyusunu kullanarak nesneleri ayırt etmede;
a) Dokunarak şekilleri ayırt eder,
b) Dokunarak sıcaklık - soğuklukları ayırt eder,
e) Dokunarak ağırlıkları ayırt eder,
d) Dokunarak büyüklükleri ayırt eder,
e) Dokunarak farklı nitelikleri ayırt eder,
2. Görme duyusunu kullanarak nesneleri ayırt etmede;
a) Farklı boyutlan görerek ayırt eder,
b) Farklı şekilleri görerek ayırt eder,
c) Farklı renkleri görerek ayırt eder,
3. Farklı tatlan, tatma duyusunu kullanarak ayırt etmede;
a) Gözleri açık olarak tatları ayırt eder,
b) Gözleri kapalı olarak tatları ayırt eder,
4. Farklı kokular, koklama duyusunu kullanarak ayırt etmede;
a) Hoş kokulu nesneleri ayırt eder,
b) Kötü kokulu nesneleri ayırt eder,
5. Farklı sesleri, işitme duyusunu kullanarak ayırt etmede;
a) Ses ile sessizliği ayırt eder,
b) Değişik sesleri şiddet, perde ve niteliğine göre ayırt eder

EĞİTİM ORTAMI

Öğrenmeye hazırlık becerilerinin kazandırılması için uygun araç - gereç ve materyaller sağlanarak, oyun ortamında çeşitli faaliyetler ve demonstrasyonlar düzenlenir. Özbakım becerilerinin giyime yönelik hedef davranışlarının kazandırılmasında öncelikle soyunma, sonra giyinme faaliyetlerine yer verilebilir. Yemek yeme becerisi kazandırılmasında katı yiyeceklerden, sıvı yiyeceklere doğru bir sıra izlenebilir.
            Öğrenme gerçekleşene kadar her bir davranış safhasında öğrenciye uygun pekiştireçlerin verilmesi; davranışın öğrenilmesi bakımından önemlidir.

DEĞERLENDİRME

Her çocuk, her bir hedef davranışı başaramadan diğer bir hedef davranışa geçilmez.

 

                                                           İŞİTME EĞİTİMİ

GENEL AMAÇ
İşitme engelli çocuğu, işitme kalıntısını kullanabilir duruma getirebilme.

İLKELER
1. Çocuğun, işitme kalıntısından en üst seviyede faydalanması sağlanmalıdır.
2. Eğitimde her çocuğun, işitme kaybına uygun bireysel işitme cihazı kullanması esastır.
3. İşitme engellilerin eğitim ve öğretiminde işitme dikkatinin geliştirilmesine özel bir önem verilmelidir.
4. İşitme eğitimi faaliyetleri, çocuğun işitme kapasitesi ve diğer gelişim özellikleri dikkate alınarak düzenlenmelidir.
5. İşitme eğitimi faaliyetleri, sesten arındırılmış, ses yükseltici araçlarla donanmış ortamlarda oyun şeklinde yapılmalı, giderek tabii ortamlarda sürdürülmelidir.
6. İşitme eğitimi faaliyetlerinin düzenlenmesinde, ayırt ediciliği kolay seslerden zor seslere doğru bir sıra izlemelidir.
7. İşitme kaybı derecesine bakılmaksızın her çocuk, mutlaka işitme eğitimi almalıdır.
8. İşitme eğitimi olabildiğince erken bir dönemde başlatılmalıdır.
9. İşitme eğitimi olabildiğince ferdileştirilmelidir.
10. Öğretmen, ünite çalışmaları sırasında her üniteyi, işitme eğitimi yönünden düşünüp ele alabilmelidir.
11. İşitme kalıntısının geliştirilmesinde ritim çalışmalarından faydalanılmalıdır.
12. Ritim eğitimi çalışmalarında değişik sesleri dinlerken, ritmik hareketlere yer verilmesi esas olmalıdır.

ÖZEL AMAÇLAR

              I.      Sesin varlığından haberdar olabilme.

           II.      Değişik sesleri tanıyabilme.

         III.      Sesleri birbirinden ayırt edebilme.

        IV.      Dinlediği değişik seslerin ritme uygun tepkide bulunabilme.

AMAÇ 1 — Sesin varlığından haberdar olabilme.
DAVRANIŞLAR:
1.Öğrenciye ses verildiğinde, sesin geldiği yöne bakar.
2. Sesin varlığını ya da yokluğunu yüz ifadesi ile belli eder.
3. Öğrenciye ses verildiğinde, sesin çokluğuna göre farklı tepkide bulunur.
4. Öğrenciye ses verildiğinde, sesin hızlı ve yavaş okunuşuna göre farklı tepkide bulunur.

AMAÇ 2 — Değişik sesleri tanıyabilme.
DAVRANİŞLAR
:
1. Müzik seslerinden;
a) Davul sesini tanır.
b) Zil sesini tanır.
c) Tef sesini tanır.
d) Org sesini tanır.
e) Üçgen sesini tanır.
f) Marakas sesini tanır.
g) Tahta kaşık sesini tanır.
2. Hayvan seslerinden;
a) İnek sesini tanır.
b) Kuzu sesini tanır.
e) Köpek sesini tanır.
d) Kedi sesini tanır.
e) Horoz sesini, tanır.
3. Çevresindeki araç - gereç seslerinden;
a) Çamaşır makinesi sesini tanır.
b) Elektrik süpürgesi sesini tanır.
e) Saat sesini tanır.
d) Tencere kapağı sesini tanır.
4. Tabiat seslerinden;
a) Rüzgâr sesini tanır.
b) Yağmur sesini tanır.
e) Gök gürültüsü sesini tanır.
5. İnsan seslerinden;
a) Bebek sesini tanır.
1,) Ağlama sesini
tanır.
e) Gülme sesini tanır.
d) Öksürme sesini tanır.
6. Konuşma seslerinden;
a) Benzer sesleri tanır. (Örneğin, Yat - sat, p - m - b vb.)
b) Farklı sesleri tanır. (Örneğin, el - tel, p - b)

AMAÇ 3 — Sesleri birbirinden ayırt edebilme.
DAVRANIŞLAR:

1. Müzikal sesleri birbirinden ayırt eder.
2. Hayvan seslerini birbirinden ayırt eder.
3. Çevre seslerini birbirinden ayırt eder.
4. Tabiat seslerini birbirinden ayırt eder.
5. İnsan seslerini birbirinden ayırt eder.
6. Konuşma seslerini birbirinden ayırt eder.

AMAÇ 4 — Dinlediği değişik seslerin ritmine uygun tepkide bulunabilme.
DAVRANIŞLAR:

1. Müzik seslerini dinler.
2. Dinlediği müzik sesine uygun olarak ritimli hareket eder.
3. Hayvan seslerini dinler.
4. Dinlediği hayvan sesine uygun olarak ritimli hareket eder.
5. Çevre seslerini dinler.
6. Dinlediği çevre sesine uygun olarak ritimli hareket eder.
7. Tabiat seslerini dinler.
8. Dinlediği tabiat sesine uygun olarak ritimli hareket eder.
9. İnsan seslerini dinler.
10. Dinlediği insan sesine uygun olarak ritimli hareket eder.
11. Kelime ve cümlelerin söyleniş biçimlerine uygun olarak ritimli hareket eder.EĞİTİM   ORTAMLARI

            İşitme eğitimi faaliyetleri, önce kontrol edilmiş (sesten arındırılmış, gürültüsüz) ortamlarda hedef davranışlar doğrultusunda ele alınır. Daha sonra giderek daha az kontrol edilmiş (daha gürültülü) ortamlarda sürdürülür. Faaliyetler oyun şeklinde ve mümkün olduğunca bireysel ve küçük gruplar halinde gerçekleştirilmelidir. İşitme eğitimi faaliyetlerinde objelerin kendisinden, teypteki seslerinden ve resimlerinden, maket ve oyuncaklarından faydalanılmalıdır.
            Faaliyetler mutlaka çeşitlendirilmeli, bu çeşitlendirmede, programa alınan seslerin duyulabilirliği yüksek olandan düşük olanına doğru bir sıra izlenmelidir. Seslerin algılanmasında ritim çalışmalarına da yer verilmelidir. Öğrenme gerçekleşene kadar her bir davranış safhasında pekiştireç verilmesi, davranışın Öğrenilmesi bakımından önemlidir.

DEĞERLENDİRME

            Her çocuk, bir hedef davranışı başarmadan diğer bir hedef davranışa geçilmez. Mesela, davul sesini algılayamayan çocuk için zil sesine geçilmez. Çocuğun davul sesini algılayabilmesi için farklı faaliyetler bulunur; davul sesini algılayana kadar çalışmalar sürdürülür.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !